Ketju 2009, Kestävät julkiset ruokapalvelut – hanke

Ketju 2009 oli EkoCentrian toteuttama tiedotushanke, joka toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön menekinedistämistuella.

Ketju – hanke pohjautuu valtioneuvoston keväällä 2009 antamaan Kestävät valinnat -periaatepäätökseen. Tavoitteena oli, että vuoden mittaisen hankkeen jälkeen kohderyhmällä olisi enemmän tietoa ja ymmärrystä laadukkaiden maataloustuotteiden merkityksestä julkisten ruokapalveluiden elintarvikehankintojen kestävyydelle sekä ruokakulttuurin ja ravitsemuksen edistämiselle.

Miksi Ketju -hanke

Idea Ketju – hankkeesta syntyi EkoCentrian aikaisempien hankkeiden kokemuksista sekä asiakaspalautteista. Erityisesti maataloustuottajat, maatilayrittäjät, julkisen sektorin ammattikeittiöhenkilöstö, ruokapalvelualan yhdistykset sekä media ovat esittäneet vuoden 2008 aikana toiveensa EkoCentrialle julkisen sektorin kestävien ruokapalveluiden toteutuksen nykytilanteen ja kehitysnäkymien tiedotustyön jatkamiselle. Näin ollen oli selkeä tarve tiedotushankkeelle, joka keskittyy kestävyyden edistämiseen julkisen sektorin ja ruokapalveluiden näkökulmasta sekä jalkauttaa valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteita kuntasektorille. Aikaisemmissa hankkeissa on havaittu selkeitä pullonkauloja, jotka hidastavat kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ammattikeittiöissä. Näihin pullonkauloihin Ketju 2009 – hankkeessa pyrittiin vaikuttamaan.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä olivat julkisen sektorin ruokapalveluhenkilöstö, toimialan vaikuttajat sekä tiedottajat ja toimittajat. Vaikuttajiin kuuluivat muun muassa virkamiehet, poliitikot, hankintapäälliköt, keittiömestarit, muut elintarvikeklusterin edustajat ja erilaiset kehittämishankkeet. Kohderyhmänä eivät olleet yksityiset elintarvikealan yritykset.

Hankkeen toimenpiteet

KETJU–hanke sisälsi kolme toimintoa:

1) kohderyhmätiedotus: Lähiruokaviesti
2) sidosryhmätiedotus: Lähiruokaseminaari
3) Portaat luomuun – tiedotus